Brott

Ung gärningsman

Med en ung gärningsman avses en person, som när brottet begåtts redan har fyllt 15 år men inte ännu 21 år. En person misstänkt för brott kan råka ut för två saker. Om den misstänkta personen förklaras oskyldig, läggs åtalet ner. Om svaranden däremot förklaras skyldig, åläggs han/hon ett straff eller målet far till förlikning.

Under 15-årig gärningsman

En under 15-årig gärningsmans ärende behandlas inte i domstol och han döms inte till något straff. Den sociala myndigheten och polisen tar hand om att styra en under 15-årig gärningsman bort från den brottsliga banan.

15-17-årig gärningsman

Gällande en gärningsman som begått brottet vid 15-17-års ålder tillämpas regeln, enligt vilken straffets storlek är högst ¾ av det straff man skulle ha dömt en myndig till. Under 18-åriga döms oftast inte till ovillkorligt fängelse. Man kan också låta bli att döma denne till straff, om rätten anser att han/hon lär tar lärdom även utan straff.

Ungdomsstraff

För ett brott som begåtts under 18-års ålder kan man bli dömd till ett 4-12 månaders ungdomsstraff. Dess syfte är framför allt att förebygga att man begår nya brott och främjande av att gärningsmannen klarar sig socialt.

Ett ungdomsstraff avtjänas inte på en straffanstalt men den dömde är under hela strafftiden under övervakning. Till ungdomsstraffet hör under övervakning utförda uppgifter och program som främjer den sociala handlingsförmågan, samt stöd och handledning som ges i samband med dessa. Förutom detta innehåller ungdomstraffet övervakat oavlönat arbete och orientering i arbetslivet. Även rusmedelsanvändningen övervakas. För verkställandet av ungdomsstraffet är Kriminalvårdsanstalten ansvarig.

Om den dömde unge bryter mot de föreskrifter som angetts för att avtjäna ungdomsstraffet, eller begår nya brott, kan han/hon istället dömas till annat straff, till exempel till ovillkorligt fängelse.

En ung persons skadeståndsskyldighet

Skadestånd skyldigheten är inte beroende av om gärningsmannen är dömd till ett straff. Gärningsmannen är tvungen att ersätta den genom brottet orsakade skadan. Detta gäller även under 15-åringar. Skadeståndsskyldigheten kan ändå förlikas, om omständigheterna är sådana, att ett åläggande av betalning av fullt skadestånd för ett minderårigt barn vore oskäligt.

Handlingar fastställda i brottslagen är brott även när de är gjorda av under 15-åriga personer, också om den under 15-årige inte döms till ett strafflagsenligt straff för brottet.

Förlikning av brotts- och tvistemål

Brotts- och tvistemål kan förlikas genom en utbildad förlikningsman. Förlikning av ett initiativ kan göras av brottsoffret, gärningsmannen, den underårige gärningsmannens föräldrar, polisen, åklagaren eller den en social myndighet.

Förlikning är frivilligt, avgiftsfritt och konfidentiellt. Även under 15-åringars förseelser kan förlikas. Om parterna gör ett gemensamt beslut, gör man upp en överenskommelse över beslutet. Om parterna har en delvis sammanfallande uppfattning om beslutet, föds en partiellt överenskommelse. Om parterna inte når en överenskommelse över huvudtaget, avslutas förlikningen.

Mer information på följande sidor:

Rättsväsendet

Finlands strafflag

BROTTSREGISTRET

Brottsregistret är ett riksomfattande centralregister, där man antecknar informationen främst om dem som dömts till frihetsstraff. Med frihetsstraff avses närmast villkorligt samt ovillkorligt fängelsestraff, samhällstjänst och ungdomsstraff. Informationen samlas och sparas och den överlåts till exempel i sådana situationer som när man ålägger en person ett straff för tidigare begått brott eller när man försäkrar sig om en persons lämplighet och pålitlighet. Till exempel för vissa arbeten krävs utdrag från brottsregistret när man tar emot platsen.