Brottsoffer

Brottsoffret har rätt att göra en anmälan om det inträffade brottet och få den rättsliga hjälp denne behöver. Polisen är å sin sida skyldig att ta emot brottsanmälan och på basen av denna vidta de åtgärder de anser nödvändiga. Alla brottsanmälningar leder inte till förundersökning, utan endast då när polisen misstänker att ett brott begåtts.

Om du blir offer för brott

Var och en kan någon gång bli offer för ett brott. Då är det det bra att veta, hur man bör handla. Här några praktiska tips, ifall du råkar utt för ett brott.

  1. Gör en brottsanmälan åt polisen så fort som möjligt. Anmälan kan du göra genom att ringa, faxa, per e-post eller genom att själv besöka polisstationen. Du kan ta kontakt med vilken polisstation som helst.
  2. Om det finns vittnen, ta upp deras kontaktuppgifter. Om händelsen kräver att man kontroll av situationen, rör ingenting.
  3. Att kräva straff. Fundera noggrant, om du kräver att den som begått brottet skall straffas. Om du inte kräver straff, kan du förlora din rätt att senare väcka åtal mot gärningsmannen.
  4. Läkarintyg. Om brottet har orsakat dig skador, besök en läkare så fort som möjligt. Kräv ett intyg över skadorna av läkaren och spara kvittot från räkningen. Om du har råkat ut för sexuellt våld, tvätta inte dig eller byt kläder före du besöker läkaren, om det är möjligt.
  5. Målsägandebrott. Målsägandebrott undersöks bara av polisen om offret, alltså målsägande kräver straff för gärningsmannen. Sådana fall är t.ex. snatteri och lätt misshande, om det handlar om en vuxen. Om offret inte kräver straff, börjar polisen inte ens en med undersökningen.
  6. Brott som hör under allmänt åtal. Den största delen av brott hör dock under allmänt åtal. Det betyder brott, som polisen undersöker alltid även om offret inte skulle kräva straff för gärningsmannen. Till exempel misshandel och våldtäkt är brott som hör under allmänt åtal. Polisen undersöker dessa även då gärningsmannen är en familjemedlem.

Om du inte är säker på vad du ska göra, ta kontakt med Brottsofferjouren. Brottsofferjouren ger praktiska råd och stöder personer som råkat ut för brott. Om du behöver någon som förstår när du råkat ut för ett brott, ta kontakt med den riksomfattande Brottsofferjouren på telefonnummer 0203 – 16 116, Brottsofferjouren Vasa servicepunkt, Områdeschef Mika Linden, Tel. (06) 317 5654, Mobiltel. 050 572 9265. Också Vasa rättshjälpsbyrå hjälper och ger råd till brottsoffer: Adress:Korsholmsesplanaden 45, 3. vån, 65100 Vasa, Tel. 010 365 2900 (telefontid dagligen kl. 9–11)