Olika utbildnings möjligheter

Läroplikten avslutas i och med nians avgångsbetyg. Senast i det skedet är det lönt att fundera på vad du vill göra i framtiden. Vilka är mina styrkor och vad vill jag absolut inte göra? För en del har det länge varit klart var man vill studera medan världen ännu är full av frågetecken för andra. Det finns massor av valmöjligheter . För en del är valet självklart, medan andra inte har en aning om hur den egna framtiden kommer att se ut. Om situationen är oklar lönar det sig att tala med studiehandledaren redan i god tid. Studiehandledaren kan berätta om olika alternativ och ni kan tillsammans kartlägga dina styrkor och framtidsönskemål. Tala även med dina närstående: du kan få goda tips. Även en yrkesvalspsykolog kan hjälpa. Psykologen hittar du på arbets- och näringslivsbyråns karriärplaneringstjänst och servicen är gratis men kräver att du bokar tid. Yrkesvalspsykologens tjänster kan användas både av unga och av vuxna. Under träffarna reds kundens förutsättningar, målsättningar och alternativ ut och man försöker skapa en lämplig karriärplan. Som stöd för tjänsten används till exempel lämplighetstester, arbets- och studieförsök och hälsoundersökningar.Hjälp finns även på webben. Till exempel gerAVO yrkesvalsprogrammet information om nästan 300 yrken och berättar hurdan utbildning yrket kräver.

Gymnasiet tar oftast tre år och under åren ska eleven gå minst 75 kurser. Studierna består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Man kan påverka sin egen kursbricka och betona de ämnen som intresserar mest. Man kan också välja en specialklass, som tyvärr inte finns på alla orter. Specialgymnasiet kan till exempel vara idrotts- eller musikinriktat och till de mest populära gymnasierna kan det krävas ett högt medeltal. Från gymnasiet får man en studentexamen. I Vasa finns det följande gymnasier som du kan studera i : Vaasan lyseon lukio ja aikuislinja Vasa gymnasium  .Vasa övningsskola gymnasium och IB-linjen . och Vasa svenska aftonläroverk  .

Ett annat alternativ är en yrkesmässig grundutbildning. Den erbjuds av till exempel yrkesläroverk, folkhögskolor och yrkesspecialläroverk. Utbildningen leder till en grundutbildning som omfattar 128 studieveckor varav vilket minst 20 studieveckor är inlärning i arbetet. Studietiden varierar enligt den egna takten, tidigare studier och möjlig tidigare arbetserfarenhet. Efter grundutbildningen är det möjligt att söka sig ut i arbetslivet eller utföra fortsatta studier på yrkeshögskolan eller universitetet. I Vasa kan du studera i följande läroanstalter :  Vasa yrkesinstituts,   Yrkesakademins i Österbotten och  Vasa vuxenutbildningscenter

Läroverken samarbetar ofta med varandra. Detta gör det möjligt att utföra både yrkesutbildning och gymnasiets lärokurs samtidigt. Fråga din studiehandledare om alternativen.

En 15-åring kan ingå läroavtal. Då skaffar eleven själv en läroavtalsplats och utför teoristudierna på ett bestämt läroverk enligt den uppgjorda tidtabellen. Läroavtalsutbildningen kan ordnas som en yrkesgrundutbildning i alla grundexamina. Ditt lokala läroavtalscentrer eller –byrå hjälper med att göra upp läroavtalet och ger råd i praktiska ärenden.

Om du inte ännu vet vad du vill göra efter grundskolan, eller om avgångsbetygets vitsord inte är tillfredsställande, är tionde klassen ett alternativ. Under det året försöker man göra elevens planer klarare och höja på vitsorden. Det är även möjligt att delta i yrkesstarten där man mångsidigt bekantar sig med olika branscher och deras krav. Under yrkesstarten är det ofta även möjligt att höja på avgångsbetygets vitsord.

Det är även möjligt att söka in på folkhögskolor. De erbjuder flertalet kurser och erbjuder även möjligheten att utföra gymnasiets eller yrkesgrundutbildningens lärokurser.

Läroavtal

Läroavtal betyder en yrkesutbildning som baserar sig på ett tidsbundet arbetsavtal under vilket man dessutom studerar på ett yrkesläroverk eller en vuxenutbildning. Studierna och inlärningen i arbetet stöder varandra.

Till exempel personer som helt saknar yrkesgrundutbildning kan söka sig till läroavtalsutbildningen. Den som utbildar sig söker själv sin läroavtalsplats. Arbets- och näringsbyrån hjälper till.

Den studerande och arbetsgivaren ingår ett läroavtal där avtalets giltighetstid, prövotidens läng, examen som utförs och lönegrunderna framkommer. I avtalet bestäms även de centrala arbetsuppgifterna, vem som ordnar den teoretiska undervisningen och hur studierna faller under utbildningstiden, de ansvariga utbildarna på arbetsplatsen, ersättningen som betalas ut åt arbetsgivaren samt andra faktorer som är väsentliga för studierna.

Utbildningens arrangör, dvs. läroavtalsbyrån eller läroverket som ordnar läroavtalsundervisningen, godkänner alltid avtalet. Branschens kollektivavtal efterföljs i läroavtalet. Som en del av utbildningen bör möjlighet att ge en fristående examen ordnas.

Läroavtalsutbildningen bör utföras ändamålsenligt. Genom att regelbundet delta i de teoretiska studier som krävs och genom att göra de uppgifter som krävs under övervakning av arbetsgivaren får du en stark kunskapsgrund för framtiden.

Studier utomlands

Finland har mångsidiga studiemöjligheter men du kan även ha nytta av att studera utomlands. Internationella erfarenheter, en bättre språkkunskap och nya vänner gör livet rikare och ökar på möjligheterna att få jobb.

Man kan studera utomlands både som ung och som vuxen och tiden där kan variera från en vecka till flera år. För många unga är en språkkurs på ett par veckor i till exempel England den första erfarenheten av att vara självständiga och internationella.

Om en minderårig vill utföra en hel examen utomlands krävs tillstånd från vårdnadshavaren. Det är inte ens möjligt för en ung att bo ensam i alla länder. Sådana här saker, så som även andra arrangemang i landet, bör man ta reda på i god tid innan det slutliga beslutet om att åka. Studierna utomlands kan skilja sig mycket från de finländska sätten och studierna är inte gratis överallt. Till exempel kan storleken på läsårsavgiften överraska.

Utbytesstudier är ett populärt sätt att studera utomlands. Studeranden vid yrkeshögskolor och universitet kan åka utomlands genom ett utbytesprogram och många utbildningsprogram uppmuntrar starkt till att åka utomlands. Även gymnasister och yrkeselever kan åka som utbyteselev. En del läroverk deltar i internationella projekt som hjälper till med att tryggt åka utomlands. Mera information om dessa ges av skolans studiehandledare.

Grundskolelever kan få delta i en kort vistelse utomlands om skolan har till exempel vänskolverksamhet eller skolan är del av ett internationellt projekt.Om utlandet intresserar lönar det sig att ta reda på saker på förhand.

Varje resa för med sig något oväntat och oplanerat men en noggrann förberedelse ökar på erfarenhetens trygghet och gör att du får mest ut av resan. Erfarenheterna utomlands är ofta sådana som man kan komma ihåg ännu som gammal och i bästa fall är souveniren en stark språkkunskap, en modighet att agera självständigt och bestående vänförhållanden.

[instagram-feed]