Värnplikt

Värnplikt gäller varje manlig finsk medborgare från ingången av det år när han fyller 18 år. Då får man kallelse till uppbåd . Uppbåd hålls varje år i augusti–december. De gäller varje manlig finsk medborgare som fyllt 18. I uppbåden deltar dessutom de som på nytt förordnats till besiktning och de personer som inte fyllt 30 som inte infunnit sig till föregående besiktning och som inte besiktats separat. För genomförandet av uppbåden svarar försvarets regionalbyråer. Kvinnor kan också göra sin värnplikt, men kvinnors värnplikt baserar sig på frivillighet.

Tjänstgöringstiden är 165, 255 eller 347 dagar. Civiltjänstgöringen varar för närvarande 347 dagar.

Källa: Försvarsmakten

Tilläggsinformation om uppbåden fås från:

Österbottensregionbyrå
Wolfskavägen 35
PL 22, 65101 Vasa
Tel . (kundservice) 0299 486 190 , (växel) 0299 800
e-posti: pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi

[instagram-feed]