Allemansrätten

Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare.

Du får

 • Röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar)
 • Tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • Plocka vilda bär, svampar och blommor
 • Meta och pilka
 • Färdas i vattendrag och på isen

Du får inte

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren.
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Mera information om allemansrätten här